Doświadczony Klient w TeraFXPL

Dla klientów będących polskimi rezydentami

Dowiedz się więcej o statusie Doświadczonego Klienta Detalicznego.

Pamiętaj, że większa dźwignia wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym.

Kontrakty CFD na

Maksymalna dźwignia

Pary walutowe

100: 1

Złoto

100: 1

Towary inne niż złoto

10: 1

Kryptowaluty (np. bitcoin)

2: 1

* Lista instrumentów oferowanych przez TeraFX

Doświadczeni klienci detaliczni tak samo jak klienci detaliczni mają następujące zabezpieczenia:

  • Ochrona przed saldem ujemnym
  • Segregacja środków pieniężnych na kontach

Dla inwestorów, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie oraz świadomość ryzyka inwestycyjnego, istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego.

W celu uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy spełniać dwa warunki:

1. Doświadczenie

Klient detaliczny zawarł w ciagu 24 miesięcy

transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

lub

transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

lub

transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro*, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2. Wykształcenie

Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów

pochodnych, w tym CFD, popartą

uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym;

 lub

odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy;

lub

potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.

KROK 1

Prośba o wniosek

Poproś o wysłanie do Ciebie wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego.

KROK 2

Wypełnienie wniosku

Wniosek otrzymasz na skrzynkę mailową. We wniosku musisz potwierdzić, że spełniasz kryteria.

KROK 3

Odesłanie wniosku

Wypełniony wniosek odeślij mailem na adres sekretariat@terafx.pl wraz z niezbędnymi dokumentami. Po rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Cię o decyzji zmiany statusu.

Dowiedz się, jak działa owulacja w ten bardzo przydatny artykuł o zdrowiu kobiet i zrozumienie nauki, która kryje się za szybszym poczęciem dzięki temu użytecznemu zasobowi online.

Jeżeli zawarłeś odpowiednią ilość transakcji w TeraFX nie musisz przesyłać potwierdzenia ich wykonania. W innym przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku wyciągu historii transakcji.

Po przyznaniu klientowi statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego dostawca CFD ma obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku weryfikacji, czy klient nadal spełnia wskazane w decyzji kryteria. Należy pamiętać, że klient niespełniający wymogu transakcyjnego w kwartałach następujących po uzyskaniu tytułu doświadczonego klienta detalicznego utraci uzyskany wcześniej status.

Dźwignia 100:1 jest dostępna na parach walutowych oraz głównych indeksach akcyjnych (FTSE 100, CAC40, DAX30, DJIA, S&P500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50) i złocie. Dla pozostałych instrumentów dźwignia pozostaje niezmienna. Należy pamiętać, że większa dźwignia wiąże się również z większym ryzykiem inwestycyjnym.

Odpowiednim wykształceniem kierunkowym jest uzyskanie tytułu licencjata lub magistra lub ukończenie studiów podyplomowych na uczelni wyższej, w zakresie i o tematyce umożliwiającej zdobycie wiedzy odnośnie ryzyka i transakcji, których przedmiotem są lewarowane instrumenty finansowe.

TeraFXPL przygotowuje specjalną platformę edukacyjną, dzięki której będzie można odbyć wymagane szkolenia online i zdać testy, które zweryfikują zdobytą wiedzę. W tym momencie szkolenie jest niedostępne.