MiFID II

Uprzejmie informujemy że od dnia 3 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe zasady MiFID II:

Firmy świadczące usługi finansowe działające w całej Unii Europejskiej przygotowują i wdrażają zmiany zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie rynku instrumentów finansowych (MiFID). Jakakolwiek działalność z unijnymi spółkami zależnymi lub operacjami w obszarze usług inwestycyjnych prawdopodobnie będzie podlegać wpływowi MiFID II.

Firma Tera Europe Limited prowadząca działalność regulowaną przez FCA jest zobowiązana do przestrzegania MiFID II . Tera Europe Limited będzie na bieząco informować klientów o aktualizacjach w Warunkach Handlowych zgodnie z nowymi przepisami. Nowe ramy regulacyjne mają na celu wzmocnienie ochrony inwestorów i poprawę funkcjonowania rynków finansowych. Skuteczność, bezpieczeństwo i przejrzystość są głównymi obszarami nowego prawodawstwa.

Co to jest MiFID II?

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) to ramy prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) w zakresie usług dla klientów związanych z "instrumentami finansowymi" i systemami obrotu tymi instrumentami.

Dyrektywa MiFID została zastosowana w Wielkiej Brytanii od listopada 2007 r., obecnie jest aktualizowana w celu poprawy funkcjonowania rynków finansowych w świetle kryzysu finansowego i wzmocnienia ochrony inwestorów.

Pierwsza wersja MiFID z 2007 r. Została zastosowana wyłącznie do rynków akcji, natomiast dyrektywa MiFID II odnosi się również do "produktów niezwiązanych z kapitałem", takich jak gotówka i produkty pochodne o stałym dochodzie, rynek Forex i towary.

Zmiany mają obecnie wejść w życie z dniem 3 stycznia 2018 r., A nowe prawodawstwo nosi nazwę MiFID II - obejmuje to zmienioną dyrektywę MiFID 2014/65 / UE oraz nowe rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (UE) nr 600/2014 ( MiFIR).

Oczekuje się, że MiFID II wpłynie na rynek Forex w firmach finansowych i korporacjach na całym świecie. Europejskie organy regulacyjne nie mają bezpośredniego wpływu na firmy mające siedzibę poza UE, ale przewiduje się, że europejskie firmy, aby były zgodne z dyrektywą MiFID II, będą żądać dodatkowych ujawnień i sprawozdań od swoich odpowiedników spoza UE.

Co oznacza MiFID II dla Tera Europe Limited i klientów?

Poziom zmian w funkcjonowaniu i funkcjach firmy zależeć będzie od modelu biznesowego i kraju, niektóre firmy będą musiały wprowadzać bardziej znaczące zmiany niż inne. MiFID II ma bardzo szerokie wymagania, od raportowania przejrzystości po pokazywanie najlepszej realizacji i archiwizowanie komunikacji. Niektóre zobowiązania mogą wykraczać poza granice UE.

Kluczowymi wymaganiami dla Tera Europe Limited i jej klientów będą:

1. Klasyfikacje klientów - krajowe identyfikatory klientów

Wszyscy klienci dostawców usług finansowych, w tym klienci Tera Europe Limited, muszą być identyfikowani przy użyciu najbardziej odpowiedniego krajowego identyfikatora klienta (NCI).

Aby spełnić ten wymóg w ramach MiFID II, Tera Europe Limited zażąda od swoich klientów ujawnienia swojej narodowości lub podwójnych narodowości, jeśli dotyczy to któregoś z kilentów. Tera Europe Limited będzie również wymagać kopii odpowiedniego Krajowego Identyfikatora Klienta, który powinien być wysłany przez klienta w celu kontynuowania handlu.

Jeśli Państwo są z poza UE / EOG i nie mają w swoim kraju Krajowego Identyfikatora Klienta, Tera Europe Limited będzie wymagać kopii ważnego paszportu.

Proszę pamiętać, że zarówno na całym świecie jak i w UE „National Client Identifier (NCI)”- Krajowy Identyfikator Klienta może nazwać się inaczej, dlatego warto zapoznać się z poniższą tabelą Identyfikatora Klienta Krajowego lub skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na stronie.

Tabela Krajowego Identyfikatora Klienta :

Wielka Brytania

UK National Insurance Number (Brytyjski numer ubezpieczenia społecznego)

Belgia

Belgian National Number (Belgijski numer krajowy) -Numéro de registre national – Rijksregisternummer

Bułgaria

Bulgarian Personal Number (Bułgarski numer osobisty)

Chorwacja

Personal Identification Number (Osobisty numer identyfikacyjny ) - Osobni identifikacijski broj (OIB)

Cypr

National Passport Number (Krajowy numer paszportu)

Czechy

National Identification Number (Narodowy numer identyfikacyjny) - Rodné číslo

Dania

Personal Identify Code (Osobisty kod tożsamości) - CPR

Estonia

Personal Identification Code (Osobisty kod indetyfikacyjny) - Isikukood

Finlandia

Personal Identity Code (Osobisty kod tożsamości)

Grecja

Personal ID (Dowód osobisty) - 10 DSS digit investor share

Islandia

Personal Identify Code (Osobisty kod tożsamości) - Kennitala

Włochy

Fiscal Code (Kod fiskalny) - Codice fiscale

Łotwa

Personal code (Kod osobisty) - Asmens kodas

Lichtenstein

National Identity Card Number (Numer dowodu osobistego) - Personenidentifikationsnummer (PEID)

Litwa

Personal code (Kod osobisty) - Asmens kodas

Malta

National Identification Number (Narodowy numer identyfikacyjny)

Holandia

National Identity Card Number (Numer dowodu osobistego) - Persoonsnummer

Norwegia

Personal ID (Dowód osobisty) - Foedselsnummer

Polska

numer PESEL / Numer identyfikacji podatkowej

Portugalia

Tax Number ( Numer identyfikacji podatkowej) - Número de Identificação Fiscal

Romania

National Identification Number (Narodowy numer identyfikacyjny ) - Cod Numeric Personal

Słowacja

Personal Number (Numer osobisty) - Rodné číslo

Słowenia

Personal Identification Number (Osobisty numer identyfikacyjny) - EMŠO: Enotna Matična Številka Občana

Hiszpania

Tax identification numer (Numer identyfikacji podatkowej) - Código de identificación fiscal

Szwecja

Personal Identify Number (Osobisty numer identyfikacyjny) – Personnummer

2. Rejestr rozmów i transakcji

Dyrektywa MiFID II wymaga, aby firmy prowadziły obszerne rejestry wszystkich transakcji, rozmów, usług i działalności przez 10 lat, aby zapewnić przejrzystość wszystkich transakcji handlowych. W razie potrzeby ma to na celu ułatwienie odtworzenia histori transakcji

Z przyjemnością informujemy , że Tera Europe Limited ulepsza istniejące systemy i że wszystkie istotne formy komunikacji między klientami a Tera Europe Limited będą rejestrowane i przechowywane bezpiecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016 / 679) lub zgodnie z jakąkolwiek późniejszą ustawa wprowadzoną w Anglii i Walii ("Przepisy o ochronie danych").

3. Konflikty interesów

Dyrektywa MiFID II wymaga obecnie, aby firmy brały pod uwagę wszystkie ryzyka związane z konfliktem interesów, a nie tylko "istotne ryzyko", jak ma to obecnie miejsce.

W związku z tym Tera Europe Limited, dokonując przeglądu istniejących procedur, zapewnia ich wystarczającą niezawodność i rozszerza je, jeśli tylko jest to konieczne oraz skupia się bardziej na "zapobieganiu lub zarządzaniu" procesami zamiast na ujawnianiu.

4. Polityka wykonywania zleceń.

Firmy inwestycyjne MiFID II będą zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków wystarczających do uzyskania, przy realizacji zleceń, najlepszego możliwego wyniku dla swoich klientów - biorąc pod uwagę cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia, wielkość, rodzaj lub inne istotne względy . Obecnie MiFID wymaga od firm podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania najlepszego wyniku dla swoich klientów. Różnica polega na tym, że firmy powinny stosować systematyczne podejście i monitorować wszystkie transakcje.

5. Ulepszone raportowanie transakcji

Wymogi dotyczące zgłaszania transakcji w ramach MiFID II staną się bardziej rozległe i nakazowe w porównaniu z dyrektywą MiFID. Warto również zauważyć, że odpowiednie wymogi są obecne w MiFIR, który jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE.

Dyrektywa MiFID II rozszerza wymogi dotyczące zgłaszania transakcji na wszystkie instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w UE, które należy zgłaszać do zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych (ARM) lub właściwego krajowego organu klienta.

Wymaganie LEI dla klientów korporacyjnych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to niepowtarzalny identyfikator powiązany z jednym podmiotem prawnym, który zapewnia spójną identyfikację stron transakcji finansowych. Tera Europe Limited będzie zażądać LEI od swoich klientów korporacyjnych, co jest wymogiem prawnym od 3 stycznia 2018 roku. Jeśli klient korporacyjny nie może zapewnić LEI, Tera Europe Limited będzie zmuszona zatrzymać konto.

LEI są wymagane przez rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) i MiFID II. Aby uzyskać więcej informacji na temat LEI, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę https://www.fca.org.uk/markets/mifid-ii/legal-entity-identifier-lei-update .

Czy Brexit ma znaczenie dla MiFID II?

Nie. Wielka Brytania od 3 stycznia 2018 roku nadal pozostaje w UE, więc firmy muszą przestrzegać zmian w brytyjskich przepisach i regulacjach. Co więcej, kiedy Wielka Brytania opuszcza UE, obecny plan zakłada, że dyrektywa MiFID II (i inne prawodawstwo europejskie) będzie obowiązywała do czasu dalszych rozważań. Prawdopodobne jest to, że nawet w późniejszym terminie FCA zostanie przy tych regulacjach lub wprowadzi w życie podobne przepisy i regulacje.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące MiFID II lub Tera Europe Limited?

Skontaktuj się z nami przez

E-mail: + 44 20 7073 0494

Telefon: compliance@terafx.co.uk

Więcej informacji na ten temat :